4.6/5 stjerner på Trustpilot

Handelsbetingelser

 • 1. Anvendelse og gyldighed

  1.1 Alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.
  1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser medmindre Total Remove ApS skriftligt har accepteret disse.

  2. Kvittering/ordrebekræftelse

  2.1 Aftale mellem Total Remove ApS og Køber anses først for indgået, når Total Remove ApS har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse, eller personalet fra Total Remove ApS bekræfter din bestilling over telefonen.
  Oplyser kunden overfor Total Remove en forkert eller ingen e-mail adresse ved bestillingen, har vi ikke mulighed for at fremsende en ordrebekræftelse.
  I sådan et tilfælde vil en aftale være indgået mundligt.
  Efter som en mundligt aftale er bindende, vil sådanne aftaler stadig være underlagt disse handels- og leveringsbetingelser.
  Dette gælder ligeledes hvis ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse ender i købers spamfilter. Får man ingen ordrebekræftelse tilsendt, men ønsker en ordrebekræftelse, kan man selv rette henvendelse til Total Remove ApS.
  Har køber eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal indsigelsen foreligges skriftligt og være Total Remove ApS i hænde samme dag, som køber modtager kvitteringen.
  2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med en skriftlig godkendelse af Total Remove ApS. Alle ordre er som minimum bindende i 6 måneder og kan derfor tidligst annulleres 6 mdr. fra den opgivne dato på ordrebekræftelsen. Som kunde har man altid 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen, medmindre ordren er udført indenfor de 14 dage.
  2.3 Hvis du har indgået en årlig serviceaftale aftale om behandling skal denne aftale opsiges senest den 1. Februar.
  Har du derfor en ventende behandling efter 1. februar, er denne uopsigelig og kan først opsiges omkostningsfri efter denne ordre er udført i indeværende år.
  Ønsker du at opsige efter 1. februar og før behandlingen er udført vil du blive opkrævet et opsigelsesgebyr svarende til opgaven pris.

  3. Priser

  3.1 Priser til private er  inklusive moms.
  3.2 Priser til erhverv er eksklusive moms.
  3.3 Den endelige pris vil fremgå af kvitteringen fra Total Remove ApS og prisen vil altid skulle tillægges den gældende moms, afgifter, fragt og andre gebyrer, som er forbundet med opgaven.
  3.4 Priserne er inklusive alt og ingen gebyrer for f. eks. kørsel, dog undtaget miljøgebyrer.
  3.5 Total Remove ApS forbeholder sig retten til at regulere allerede aftalte priser for produkter/services, som ikke er leveret. Regulering af priser kan ske i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materiale prisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
  3.6 Vores aftale om årlig vedligeholdelse giver en kontant rabat mellem 5-20% alt efter den valgte ordning, Rabatten opnås først år 2 eller efter ved nr. 2 behandling. Dette skyldes at vi ellers skulle opkræve mellem 5-20% af første bestilling, hvis aftalen annulleres før år 2 eller nr. 2 behandling.
  3.7 Ønsker du at gøre brug af vores prisgaranti skal du rette en skriftligt henvendelse til os før bestilling. Vores prisgaranti gælder kun såfremt der er tale om 100% samme vare/serviceydelse, virkning, garanti, levering og betalingsbetingelser.
  3.8 Alle bestillinger hos Total Remove ApS hvor der benyttes kemi, pålægges et miljøgebyr på minimum 60 kr. + moms/75 kr. inkl. moms.

  4. Levering

  4.1 Vi leverer og udfører normalt alle ordrer indenfor de første 3 mdr. Men der kan i enkelte tilfælde gå over 6 måneder. Når der er gået over 6 måneder, kan kunden annullere ordren uden omkostninger.
  4.2 Total Remove ApS tilbyder normalt kun deres services og produkter i Danmark.

  5. Betaling

  5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.
  5.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Total Remove ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på  kr. 100,00 pr. rykker.
  5.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller en del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen.
  5.4 Der kan betales kontant, med bankoverførsel eller MobilePay.

  6. Ejendomsforbehold

  6.1 Total Remove ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er fundet sted.

  7. Levering

  7.1 Leveringstider som oplyses, er omtrentlige og er ikke bindende, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  7.2 Total Remove ApS er berettiget til at udskyde leveringstiden, hvis der opstår forhold som Total Remove ApS ikke er herre over – jf. i øvrigt med punkt 10.
  7.3 Leveringsstedet vil altid være det sted som er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen/tilbud.

  8. Følgeskader/Indirekte tab

  8.1 Total Remove ApS er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.
  8.2 Total Remove ApS er ikke ansvarlig for følgeskader efter en algebehandling, fliserens, facaderens, tagrenderens, graffitirens, rens af træterrasse, tagrens, tagrenderens, imprægnering, vinduespudsning og afrens af vinduer, det er udelukkende købers egen vurdering om algebehandling, fliserens, facaderens, tagrenderens, graffitirens, rens af træterrasse, tagrens, imprægnering, tagrenderens, vinduespudsning og afrens af vinduer tåler en behandling. Total Remove ApS kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag, fliser, facader, tagrender, tresser, vinduer og karme så som utætheder, overfladeskader eller lignende.

  9. Reklamationer/Garanti

  9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Total Remove ApS uden ugrundet ophold. Der kan tidligst laves en reklamation på en algebehandling efter 9 mdr. fra udførelsesdatoen, og det kræver at kunden har før- og efter-billeder. Før-billeder må senest være taget 6 dage efter at en algebehandlingen er blevet udført. Hvis der er manglende før og efter billeder vil reklamationen blive afvist.
  9.2 Fejl ved et produkt som opstår af naturligt slidtage, overlast, manglende betjening, manglende vedligeholdelse, hændeligt uheld eller nogle andre forhold, hvor det er køber som bærer ansvaret eller risikoen, betragtes ikke som en mangel.
  9.3 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt man har en aftale on vedligeholdelse med en årlig algebehandling af fliserne. Vores garanti på 15 år er kun en garanti mod alger og flisepest på fliserne. Husk altid skal gemme fakturaer på algebehandling som et bevis på du har fået det gjort, vi gemmer nemlig kun fakturaer i 5 år iht. gældende lovgivning.
  9.4 Alle kunder får efter bestillingen tilsendt alle relevante handels- og leveringsbetingelser som pdf via mail eller som link i tilbuddet til handels og leveringsbetingelserne.

  10. Force majeure

  10.1 Total Remove ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for rimelige kontrolmuligheder af Total Remove ApS.  Det kan skyldes krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer som ikke er begrænset til stormflod, jordskælv, oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, arbejdskonflikt, brand eller lignende, altsammen noget som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.

  11. Ansvarsfraskrivelse

  11.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, også selvom de er miljøgodkendte, idet de kan skade vandmiljøet.
  Det er derfor meget vigtigt, at du senest ved bestillingen af vores services hvor der bruges kemiprodukter, sikrer dig at tagrender og afløb leder direkte til et kloaksystem som er tilkoblet et rensningsanlæg. Tjek evt. via din kommune.
  Du bekræfter med din underskrift af disse handels og leveringsbetingelser, at spildevandet fra din ejendom ikke udledes direkte til vandmiljøet, men er tilkoblet et kloaksystem som er forbundet med rensningsanlægget.
  Såfremt der sker udledning til vandmiljøet og uanset din underskrift på nærværende ordrebekræftelse, erkender du at ville holde Total Remove ApS erstatningsfrit for ethvert krav der måtte opstå mod Total ApS i denne anledning. Du erkender hermed også, at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Total Remove ApS.
  Du kan hente oplysninger om afledning af dit spildevand ved din kommune. Du kan også tjekke BBR på www.ois.dk.
  Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du tilvælge vores service om opsamling af væske fra algebehandling som Mulig Tilvalg + kr. 500.-

  12. Delvis ugyldighed

  12.1 Hvis en eller flere punkter af disse handels-og leveringsbetingelserne kendes ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig, kan de øvrige bestemmelsers gyldighed, gennemførlighed eller lovlighed blive påvirket eller forringes deraf.

  13. Tvister

  13.1 Enhver tvist eller uenighed om forståelse af handels- og leveringsbetingelserne mellem de involverede parter, som ikke kan løses i mindelighed, kan indbringes for retten ved Total Remove ApS

  15. Billeder og dokumentation

  Når arbejdet påbegyndes samt. Efter arbejdets udførelse tages der før og efter billeder af det areal som opgaven udføres fra. Billederne skal bruges til at dokumentere, at vi har udført den aftalte opgave samt  at den er udført på adressen.
  Billeder kan efter aftale med kunden bruges i vores markedsføring, herunder på sociale medier, tv, avis, blade, flyets, brochures og på vores hjemmeside eller lignende.
  Billederne som vi tager, vil aldrig blive vist sammen med dine navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige oplysninger.
  Du giver som kunde samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de oplyste informationer som mobil nr., e-mail, navn og adresse til digital kommunikation, tilbud og markedsføring.

  16. Intervalbinding

  Når du tegner et abonnement hos Total Remove ApS er du bundet af din aftale indtil du opsiger aftalen.
  Dvs. en aftale kan ikke afmeldes fra gang til gang med mindre der er forhold som forhindrer Total Remove ApS i at udføre vinduespudsning på adressen.
  Ligeledes er du bundet til at få udført din vinduespudsning på de dage/datoer som er bestemt af Total ApS.
  Ønsker du, at rykke din aftale en enkelt eller flere gange uden for interval vil Total Remove opkræve et ekstra gebyr på 25% af din pris.
  Gebyret dækker ekstra kørsel og planlægning uden for rute.

 • Priser

  Priser som er givet via telefon eller er tilsendt på mail, sms, brev eller anden skriftform er som udgangspunkt vejledende, hvilket betyder at prisen kan blive ændret. Det vil dog aldrig ske uden, at du er informeret og har accepteret det. Vinduespudseren giver altid besked inden opgaven startes, hvis ikke den stemmer overens i omfang eller til oprindelig aftale.
  Selvfølelig helt uforpligtende.
  Ved abonnementsaftale kan prisen blive ændret efter aftalens begyndelse, hvis det vurderes at der er kommet flere vinduer til, nye vinduer af anden type, fejl i oprindelig tilbud og ved fejloplysning af antal vinduer.
  Du vil her modtage et nyt tilbud, hvor du kan tage stilling til om vi skal forsætte samarbejdet.

  Bestilling

  Du kan bestille vinduespudsning via sms, email eller telefon.

  Inden og under vinduespudsningen

  Det er især vigtigt at der er ryddet foran alle vinduer, så vi har plads til at udføre vores arbejde.
  Viser det sig at vinduerne ikke er ryddet, vil vinduespudseren tage billede som dokumentation og vinduet bliver IKKE pudset.

  Gardiner, persienner, møbler og lignende kan blive ramt af vand og det er derfor kundens ansvar at fjerne eller afdække.
  Skader herpå kan Total Remove ApS ikke stå til ansvar for.
  Du bedes derfor fjerne alle de ting som du vurdere kan blive beskadiget.

  Det er især vigtig, at vindueskarme, radiatorer, etc. er i en tilstand at deres holdbarhed kan tåle at vores vinduespudsere kan lægge vægt herpå. Vi har ikke mulighed for at pudse vinduerne uden at berøre elementer i og omkring vinduerne og Total Remove ApS fraskriver sig herved et hvert ansvar for ødelagte vindueskarme, løsrevne radiatorer eller anden skade på og omkring vinduer grundet dårlig tilstand.
  Vi opfordrer dig/jer til, at gøre os tydeligt opmærksom på evt. skrøbelige elementer, så vi på adressen kan vurdere om en anden måde/metode er mulig for at undgå skader.

  Tilfredshedsgaranti

  Vi arbejder med 100% tilfredshedsgaranti, så skulle du mod forventning ikke være tilfreds med vinduespudsningen, retter vi op på fejl og mangler uden ekstra beregning.
  Hvis du opdager/oplever fejl og mangler skal du rette henvendelse inden for 24 timer pr. telefon: 60186082 eller e-mail: info@total-remove.dk
  Vi vil herefter rette op på fejl hurtigst muligt

  Skader

  Total Remove ApS fraskriver sig ethvert ansvar ved skader, som opstår i forbindelse med åbning og lukning af vinduer.
  Dette gælder alle typer af vinduer; termoruder, enkeltglas, forsatsvinduer, optoglas, koblede ruder og vinduesbeslag m.m.,  – nye som gamle.
  Vinduespudsning kræver oftest at vinduer åbnes og lukkes. Derfor er det altid kundens ansvar, at alle vinduer kan åbnes og lukkes uden problemer.

  Skader

  Total Remove ApS fraskriver sig alt ansvar ved skader, som opstår i forbindelse med åbning og lukning af vinduer.
  Det gælder alle typer af vinduer; termoruder, enkeltglas, forsatsvinduer, optoglas, koblede ruder og vinduesbeslag m.m., – nye som gamle
  Når en vinduespudsning skal udføres kræver det ofte, at vinduerne skal åbnes og lukkes og det vil derfor altid være kundens eget ansvar, at alle vinduer er i stand til at kunne åbnes og lukkes uden problemer.

  Gardiner, persienner og lign. skal fjernes og viser det sig at disse ikke er fjernet når vi ankommer, kan Total Remove ApS ikke være ansvarlig for nogen former for skader herpå.
  Det skyldes, at vi udfører vores arbejde tæt på disse og vi kan derfor ikke undgå at berøre dem.
  Persienne og lameller kan være ekstra skrøbelige og vi kan derfor på ingen måde stå til ansvar for beslag, ophæng, låse eller lign. som går i stykker under udførslen af vores arbejde.
  Det er derfor kundens ansvar, at fjerne gardiner, lameller og persienner m.m. inden vores besøg.

  De fleste vinduer er altid let ridsede og det oftest ses først når vinduerne er nyvaskede.
  Vi benytter udelukkende professionelt udstyr, som er udviklet til pudsning af vinduer uden at lave ridser.
  Ved afrensning er der en næsten en uundgåelig risiko for, at vinduerne er eller kan blive lettere ridsede.
  Total Remove ApS fraskriver sig derfor ethvert ansvar ved evt. ridsede ruder under eller efter udført service.

  Vinduespolering eller afrensning

  En almindelig vinduespudsning er en polering af dine vinduer med sæbe og knofedt, og vil i langt de fleste tilfælde være nok til at få dine vinduer rene.
  En vinduespudsning ikke forveksles med en afrensning af ruderne, da det helt anden service.
  Vinduerne afrenses når det vurderes, at en vinduespudsning ikke er tilstrækkelig til, at få vinduer rene.
  En afrensning af ruderne benyttes ofte efter istandsættelse og facaderenovering eller efter at have været i kontakt med f. eks maling eller røg.

  Tidsændring

  Vores vinduespudsere gør alt hvad de kan for, at nå frem til dig til aftalt tid. Det kan dog ikke altid lade sig gøre og derfor kan der forkomme en tidsændring på +/- 30 min.
  I enkelte tilfælde kan det være nødvendig at aflyse en aftale på dagen ved akut opstået sygdom, tekniske problemer, mekaniske problemer, trafik uheld, kritiske vejreforhold/vejrlig eller andre pludseligt opståede problemer, som Total Remove ikke direkte kan være herre over.

  Afbestilling

  Der er gratis afbestilling og ombookning i op til 24 timer før pudsning skal udføres.
  Du har mulighed for at afbestille ved at kontakte kundeservice på tlf. 60186082 eller på e-mail: info@total-remove.dk
  Ved afbestilling eller ombookning, hvor der er mindre end 24 timer til aftaletidspunktet vil det fulde beløb af det pågældende tilbud blive opkrævet.
  Det skyldes, at vi har planlagt dagen og måske sagt nej til andre bestillinger og vi står samtidig med de samme omkostninger og udgifter.

  Abonnement

  For at få et abonnement ved Total Remove ApS, skal du bo på en adresse hvor vi altid har fri adgang til dine vinduer.
  Hvis dette kræver en nøgle eller kode skal vi have adgang til disse.
  Det betyder, at vi kan pudse dine vinduer når du ikke er hjemme.
  Vi tilbyder både udvendig og indvendig vinduespudsning på abonnement

  Bindingsperiode

  For at kunne levere vinduespudsning på abonnement til en fornuftig pris bliver vi nødt til lave en aftaleperiode.
  Når du opsiger dit abonnement vil du være bundet til én vinduespudsning.
  Dvs. at du kan altid opsige din abonnement på vinduespudsning, hvorefter du har én vinduespudsning tilbage.
  Hvis du ønsker, at opsige aftale pr. dags dato vil det koste et gebyr på kr. 500 inkl. moms.

  Intervalbinding

  Når du tegner et abonnement ved Total Remove ApS er du bundet af din aftale indtil du opsiger den.
  Dvs. at en aftale kan ikke afmeldes fra gang til gang med mindre der er forhold, som forhindrer Total Remove ApS i at udføre vinduespudsning på adressen.
  Ligeledes er du bundet til at få udført din vinduespudsning på de dage/datoer, som er bestemt af Total Remove ApS.
  Ønsker du at rykke din aftale en enkelt eller flere gange uden for interval vil Total Remove opkræve et ekstra gebyr på 25% af din pris.
  Gebyret dækker ekstra kørsel og planlægning uden for rute.

  Interval

  Du kan få vinduespudsning på abonnement med 4, 6, 8 eller 12 ugers interval, ved enkelte tilfælde kan der laves særligt interval.
  Ved en abonnementsaftale tilbyder vi ikke en aftale på et bestemt tidspunkt eller ugedag.
  Vi kommer og udfører vinduespudsning med et interval på 4, 6, 8 eller 12 uger, som er fastsat på en uge og ikke en ugedag.
  Vi kommer i hverdage og lørdage mellem kl. 07-18.
  Når du tegner et abonnement vil du få pudset dine vinduer hurtigst muligt, – dette aftales nærmere.
  Mellem første og anden pudsning skal du være opmærksom at der kan gå lidt kortere eller længere tid til næste pudsning. Dette skyldes, at vi skal have dig lagt ind på en rute i dit område.
  Det kan i sjældne tilfælde forkommer forskydelse i intervallet.
  Dette kan skyldes optimering af ruter, sammenlægning af ruter, ved sygdom, grundet vejrforhold som gør vi ikke kan pudse.
  Hvis det aftales vil du 1-2 dage før opgavens udførelse modtage en SMS om hvilken dag vi forventer at komme.
  Vær opmærksom på at det kan ændre sig, og du vil i sådanne tilfælde få besked med en ny dato.

  Betaling

  Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.
  Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Total-Remove ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.
  Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller en del af købesummen. Sådan en tilbageholdelse vil være betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen.

 • Opmåling

  Hos Total Remove ApS fortages der altid en grundig opmåling inden opgaven påbegyndes
  Faktureringsbeløbet vil, med mindre andet er aftalt, altid tage udgangspunkt i kontrolopmålingen. På den måde fakturers der hver for lidt eller for meget.
  I tilfælde hvor der mere er mere end +10% end først indtaget i ordrebekræftelsen vil vi kontakte kunden og infomere herom. Vær derfor ved telefonen eller i hjemmet på udførselsdatoen
  Vi har dog en bagatelgrænse på 10% på opgaver under 100m2, dvs sige hvis der ikke er mere end 10% ekstra udføres opgaven uden merepris.
  Viser det sig, at opmåling er under det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil arbejdet påbegyndes uden kommentarer.

  Dato og tidspunkt

  Hos Total Remove ApS giver vi altid en præcis dato for din afrens. Da ikke alle arbejdsdage er ens kan vi ikke give et præcist tidspunk på dagen. Du vil isted, få et estimat for vores ankomst.

  Tiderne er typisk:
  Morgen
  Formiddag
  Middag
  Eftermiddag

  I tilfælde af dårligt vejr, som forhindrer udførsel på den aftalte dato, vil vi hurtigst muligt give dig besked herom og samtidig aftale en ny dato med dig.

  Det skal du sørger for
  Der er flere ting, som du skal forberedt inden vi kommer.
  Du skal have styr på følgende:

  1. Der skal være fri adgang til vand ude eller inde.
  2. Tjek om dit vandtryk ikke er for lavt.
  3. Der er adgang til området hvor opgaven skal udføres
  4. Det skal være muligt for os, at parkere tæt på området og vandforsyningen.
  5. Arealet hvor opgaven skal udføres skal være ryddet for krukker, dyr, havemøbler mm. Tingene skal rykkes mindst 10 meter væk fra området
  6. Arealet skal være ryddet for store mængder ukrudt. Vi kan fjerne ukrudtet mod en merepris.
  Garanti / Servicebehandling af fliser, facader tage og træ overflader

  ”Total Remove ApS tilbyder op til 15 års holdbarhed mod alger og flisepest”
  Total Remove Aps op til 15 års garanti mod alger og flisepest dog kun hvis der udføres en årlige vedligeholdelse igennem vores service aftale. Vedligeholdelsen fortages ved at vi 1. gang årlig kommer og giver det aftalte område en algebehandling.
  Skulle deer stadig, mod forventning, opstå alger eller flisepest efter vores besøg vil Total Remove ApS naturligvis give en algebehandling mere eller rense området uden merepris.

  Afbestilling eller ændring af dato

  For at fortage ændringer af din aftale ska du henvende til på telefon eller e-main inden for vores åbningstider.
  Vores åbningstider kan du finde på vores hjemme side: www. total-remove.dk
  Alle aflysning skal ske skriftligt til info@total-remove.dk

  Da flere af vores services er sæsonbaseret har vi mange bookinger i foråret og sommersæsonen
  Det betyder når du har bestilt en tid ved os og fastsætter en dato for opgaven udførsel, har vi ikke mulighed for at tage imod andre bestillinger for den dato. Derfor vil din bestilling være bindende når vi har aftalt en dato for udførslen og ønsker du alligevel at afbestille vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr. Se følgende gebyr her:

  • Afbestilles der inde for 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves du ikke afbestillingsgebyr
  • Afbestillingen sker efter 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves der et gebyr på kr. 500
  • Afbestilles der inden for 5 hverdage før datoen for udførslen opkræves der et gebyr på kr kr. 1,500

  Ønsker du at afmelde du årlige serviceaftale har du mulighed for, at opsige gratis fra år til år såfremt at du opsiger din aftale inden 1. januar.
  Fra d. 1 januar begynder vi planlægningen af alle ruter inklusiv din rute og da det er et stort administrativt arbejde vil der ved opsigelse efter 1. januar blive opkrævet et gebyr på kr. 650.

  Betaling

  Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.
  5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Total Remove ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.
  5.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil være betragtessom væsentlig misligholdelse af aftalen.

  Erstatningsansvar / Indsigelser
  1. TRÆTERRASSENS TILSTAND EFTER RENSNING

  Vi gør hermed opmærksom på at en rens af træ ikke kan sammenlignes med en slibning. En slibning af træet vil være en dybere “behandling” hvor man kommer dybere ned i træet. Hvor med en rens får man renset overfladen af træet. Derfor kan der være en mulighed for, at træet ikke fremstår ensartet over det hele.

  2. Træets udseende/farveforskel

  Træ arter sig forskelligt med tiden og da det er et levende materiale vil der med tiden blive blødere og kan mørne.
  Træet vil derfor typisk ændre farve i overfladen og det kan være meget svært at sige hvor langt ned i træet det forekommer. Det er blandt andet faktorer som hvormegt sollys og regn træet har været udsat for samt træet alder og hvordan det tidligere er blevet vedligeholdt. Det ses derfor tit en farveforskel i træet ved områder hvor det er under f. Eks et tag kontra hvor det står under åben himmel. Det vil derfor være svært at give en garanti for, at få den oprindelige farve tilbage. Er der forsat mørk/grå/hvidt slør i træet overflade efter rensen vil det muligvis være nødvendigt at slibe træet.

  3. Træet rejser sig

  Når du har fået udført en rensning af træ kan det ske at træet rejser sig, det vil dog være minimalt hvis det er ved hårdt træ og træ i god tilstand.

  4. Overfladens tilstand ved træ overflader

  Der gøres opmærksom på hvis træet er angrebet af råd bliver træet blødt hvilet betyder, at det kan blive spulet af ved afrensningen. Hvis der i øvrigt er skader i overfladen eller sidder løse træfliger kan disse også risikere at blives spulet af. Det kan være så godt som umuligt, at vurdere inden rensen om der er råd og/eller løse fliger som vil komme af. Total Remove ApS kan ikke stå til ansvar for skader eller kosmetiske ændringer som kommer heraf.

  5. Udskridning af fliser

  Flisebelægning vil med tiden skride ud og dette kan ikke undgået om det er i større eller mindre grad. Det sker oftest grundet store regnskyl, rødder fra træer, indkørsel på belægning med bil mm.
  Rensningen fjerner de fleste former for begroning mellem fugerne, dvs de brede fuger vil være tydligere efter rensen. Fugerne vil derfor være tydligere og man kan dermed bedre se hvis fliserne har rykket sig. Total-Remove ApS kan derfor ikke holdes til ansvar for udskridning af fliser.

  6. Stoppet dræn eller kloak

  Når der renses ukrudt og mos vær fra fuger vil det meste blive samlet op. Der må forventes, at en del også vil ende i kloakken, da vi renser med vand og kan derfor ikke helt undgået. Normalt er dette ikke et problem, men har du et dræn/kloark som bliver let tilstoppet skal du venligst meddele det til os inden opgaven opstart.

  7. Flisernes tilstand efter rensningen

  Fliser har en forskellig porøsitet, som slides over tid, ligesom f. eks træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør hverken skade, ødelægge eller slå større revner af af sunde fliser. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog være lettere at kunne genkende, da den ikke længere vil være tilsmudset. Nogle fliser kan have været udsat for frostsprængninger eller af andre grundet begyndt at smuldre, som derfor kan ses tydeligt efter en rensning.

  8. Flytning af havemøbler, krukker m.m.

  Det er din egen opgave at flytte havemøbler, krukker og andet væk i god afstand fra rense-områder, gerne 10meter eller mere.

  7. Flytning af krukker, porcelæn m.m.

  Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra rense-områder.

  9. Utæt vandhane efter rensning / behandling og slanger igennem huset

  Hvis ikke du har har vandudtag udenfor, har vi mulighed for at tage vand inde fra huset fx under vasken, i kælderen, bruseren. Mange vandhaner er tætnet med en form for pakning som kan være gammel og mørne og kan derfor give en utæthed efterfølgende. Utætheden kan ikke altid ses med det samme, da den kan være minimal. Derfor er det vigtigt at kunden selv er opmærksom på at sætte en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

  Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, når vi skal sætte vores vandtilkobling til, så vil vi med det samme gøre opmærksom på det.

  Hvis vi skal igennem huset med vores slanger, så er det altid kundens ansvar at have dækket gulvet af med en form for afdækning, hvis gulvet kan være sart. Total Remove ApS kan ikke være ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.
  Hvis der efter opgavens udførslen er eller opstår problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil normalt ikke gå i stykker af at vi tilslutter en kobling og en vandslange. Vi har før oplevet at ældre vandhaner kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke kan holde vandhanen.

  10. Indsigelser til opgaven som er renset

  Det er vigtigt at hele arealet er færdigrenset når vi kommer efterfølgende og imprægnerer. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, skal disse derfor gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi hurtigst muligt kan få udbedret tingene. .

  11. Farveforskel og kalkoptræk under carport

  Farveforskelle: Fliser som er under overdækning, fx under carport, bliver ikke udsat for syreregn og oplever derfor ikke samme slitage som fliserne udenfor. Fliserne vil defor bibeholde den pæne, slebne og glatte overflade som når de produceret i mange flere år end fliserne som ikke ligger under overdækning.
  Fliser som ligger under åben himmel har i de fleste tilfælde en mere ro og “slidt” overflade. I nogle tilfælde vil en flise være produceret med en mørkere overflade og farveforskellen kan derfor ses tydligere efter en rens. Det vil ikke være muligt, at rense så de bliver ens.
  Farveforskellen på granit vil i nogle tilfælde blive mørkere pga. siloxanen i den imprægnering som vi benytter.

  Kalkoptræk: Nye fliser vil indeholde kalk i betonede og vil stige til overfladen. Det vil over tid blive vasket borte af regn.

  1. Under carporte og overdækninger kan fliserne fremstå mørkere, da de ikke får sollys.
  2. Der kan forekomme kalkudfældninger på arealer som er overdækkede og ikke har fået vand før. Det kan fjernes ved, at feje fugesand over fliserne.
  3. Under carporte kan der forekomme mørke kørespor, som skyldes asfalt og gummi fra f. eks bildæk.

  Ovenstående tilfælde kender vi til og den bedste løsning vil være, at få fyldt fugerne med sand eller grus, som giver et mere ensartet resultat og vil fjerne kalkudfældninger.

  12. Sort stakit og sort malet facade

  Når vi har renset vil vi skylle facaden ned dog vil der stadig kunne være sandkorn og snavs siddende. Overskydende snavs og skidt vil blive fjerne efter nogle regnskyld. På sort stakit vil overskydende snav være mere tydeligt og vi gør altid vores bedste skylle det af. Det kan dog være udfordrende i det sand/snavs bliver mørk når det er vådt og kan derfor være svært at se om det hele kommer væk. Regn vil, altid tage det sidste.

  13. Facade

  Når vi har renset fliserne vil vi facaden ren med et lavt tryk. Har facaden frostsprængninger eller luft under malingen så vil der være en risiko for, at kunne ryge af. Du kan typisk se det inden idet at pudset har streger de steder frostspringninger er og malingen vil i mange tilfælde være boblet lidt lidt op eller hænge i flager.
  Dette er Total Remove ApS ikke ansvarlig for at reparere.

  14. Valg af sand i fugerne

  Når fliserne er imprægneret anbefaler vi, at fylde fugerne med fugesand. Vi benytter i de fleste tilfælde danfugesand som er ukrudtshæmmende og størkner også lidt som også gør det svært for ukrudt at leve. Til københavnerbelægning vil vi anbefale 0,4 grus, som vi også selv benytter, da fugesand vi være for fint i kornet.

  15. Vand og el

  Udgifter til vand og el står kunden selv for, el benyttes kun ved opsamling/støvsugning af vand. Vores slange til højtryk er 60 meter og vores slange til vand er 40 meter og vi skal derfor have mulighed for, at parkere vores inden for disse afstande, da alt dette udstyr er fastmonterede i bilen.
  Er det ikke muligt, at parkere inde for disse afstande skal du oplyse os om dette, så vi har mulighed for at finde en løsning og ikke kører forgæves.

  16. Indtrængende vand / vandskader

  Total Remove ApS kan ikke være ansvarlig for indtrængen af vand under udførslen af arbejdet. Vi anbefaler, at du sikre dig at der ikke er utætheder ved vinduer og andre steder på facaden. Ved fliserens gør vi opmærksom på, at du sikre dig at vandet ikke kommer ind under døre ved skur eller kælder. Har du videoovervågning eller andet som kan tage skade af vand er det dit eget ansvar af få det dækket ind. Vi passer altid på og er opmærksom de steder hvor der er “skrøbelige” ting.
  Total Remove ApS dækker skader forsagte af overstående, da det er en del af vores behandling at rense med vand og skylle alt pænt ned efter arbejdet.

  17. Travertinfliser

  Ud fra vores erfaring kan vi sige, at hvide fliser, især travertinfliser, er specielt udsat for smuds og skidt, som trænger ned i flisen. Det betyder at overfladen godt kan renses og behandles, men Total Remove ApS kan ikke give garanti mod smuds, som efterfølgende er gået ned i flisen. I det tilfælde vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i man tilfælde være nok, men vi giver ingen garanti på afrens og behandlinger på travertinfliser.

  18. Total Remove ApS fjerner mos, flisepest og grønne alger, men ikke:
  • Græs mellem fuger – Vi kan fjerne størstedelen, men kan ikke give garanti, for at det hele vil være fjernet efter rensen. Vi kan fjerne store mænger mod merepris.
  • Sorte lav – Sorte lav sætter sig i flisens porer og vi giver derfor ikke garanti for at disse bliver fjernet. Vi kan komme langt i form af vores algebehandling som nedbryder de sorte lav. Det vil typisk tage 6-8 måneder at fjerne sort lav alt efter intensiteten af angrebet.
  • Kørespor i indkørslen – Vi i nogle tilfælde kørespor i indkørsler især under udhæng/carporte. Det opstår af opvarmede dæk og asfalt fra vejen og vil kræve en speciel form for kemi, som skal sidde arbejde hvorefter det renses af med hedevand. Hvis der er takle om dybdegående skidt kan det have misfarvet flisen så slemt at flisen skal skiftes ud.
  19. Pool

  Har du en pool vil vi starte med at afrense de omliggende areal først hvorefter vi renser den sidste del omkring poolen tilsidst. Det gør vi for, at minimere snavs som kommer i poolen. Du skal selv sørge for, at rense poolen for blandt andet bundfald.
  Har du en lunke eller lign, hvor vandet vil samle sig, vil du højest sandsynlig opleve mere snavs i din pool. Her skal du huske at rense lidt af gangen for at du ikke overfylder din maskines filter. Total Remove ApS kan ikke være ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller andet opfølgende arbejde ved dit pool område.

  20. Ansvarsfraskrivelse

  Algebekæmpelsesmidler so vi benytter må ikke udledes direkte til åer og vandløb, også selvom de er miljøgodkendte, da det kan skade vandmiljøet.
  Det er derfor meget vigtigt, at du senest ved bestillingen af vores services hvor der bruges kemiprodukter sikre dig, at tagrender og afløb leder direkte til et kloak system som er tilkoblede rensningsanlæg. Tjek eventuelt hos din kommune.
  Du bekræfter med din underskrift, at af hoslagte handels og leveringsbetingelser, at spildevand fra din ejendom ikke udledes direkte til vandmiljøet, men kun til kloak som er tilkoblede rensningsanlæg.
  Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset din underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender du at ville holde Total-Remove ApS erstatningsfrit for ethvert krav der måtte opstå mod Total Remove ApS i denne anledning. Du erkender hermed også, at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Total Remove ApS.
  De kan hente oplysninger om afledning af dit spildevand ved din kommune. Du kan også tjekke BBR på www.ois.dk.
  Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du tilvælge vores service om opsamling af væske fra algebehandling som Mulig Tilvalg + kr. 500.-

  21. Ændring af aftale af Total Remove ApS

  Er vi, Total Remove ApS, ude ved kunde og det viser sig, at alger ikke problemet forbeholder vi os retten til, at ændre i ordren. Vi ændre i orden så køber får en rens med et andet middel som kan løse problemet. Vi kan uden købers accept ændre i købers ordre, men kun på sådan måde at det bliver gjort i overensstemmelse med det faktiske problem. Handel og leveringsbetingelserne er en mellem køber og Total Remove ApS om at vi må lave en vurdering om kunde har et andet behov en det som forventede da det blev bestilt og kan derved ændre i det uden købers accept.

 • Opmåling

  Hos Total Remove ApS fortages der altid en grundig opmåling inden opgaven påbegyndes
  Faktureringsbeløbet vil, med mindre andet er aftalt, altid tage udgangspunkt i kontrolopmålingen. På den måde fakturers der hver for lidt eller for meget.
  I tilfælde hvor der mere er mere end +10% end først indtaget i ordrebekræftelsen vil vi kontakte kunden og infomere herom. Vær derfor ved telefonen eller i hjemmet på udførselsdatoen
  Vi har dog en bagatelgrænse på 10% på opgaver under 100m, dvs sige hvis der ikke er mere end 10% ekstra udføres opgaven uden merepris.
  Viser det sig, at opmåling er under det estimerede antal meter i ordrebekræftelsen, vil arbejdet påbegyndes uden kommentarer.

  Dato og tidspunkt

  Hos Total Remove ApS giver vi altid en præcis dato for din afrens. Da ikke alle arbejdsdage er ens kan vi ikke give et præcist tidspunk på dagen. Du vil i stedet for få et estimat for vores ankomst.

  Tiderne er typisk:
  Morgen
  Formiddag
  Middag
  Eftermiddag

  I tilfælde af dårligt vejr, som forhindrer udførsel på den aftalte dato, vil vi hurtigst muligt give dig besked herom og samtidig aftale en ny dato med dig.

  Det skal du sørger for

  Der er en nogle ting, som du skal have gjort klar, inden vi kommer på udførselsdatoen.
  Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

  1. Der er adgang til tagrenderne rundt om ejendommen, blandt andet havelåger osv skal være ulåste.
  2. Der er mulighed for parkering tæt på tagrenderne
  3. Arealet tæt ved tagrenderne skal være ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign, så vi har mulighed for, at komme til med vores udstyr.
  Garanti / Servicebehandling af fliser

  Total Remove ApS tilbyder kun garanti på tagrenderens hvis du får årlig vedligeholdelse (garanti- aftale). Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.
  Når vi har været forbi i forbindelse med en garanti/serviceaftale har du 11 månededers garanti

  Afbestilling eller ændring af dato

  For at fortage ændringer af din aftale ska du henvende til på telefon eller e-main inden for vores åbningstider.
  Vores åbningstider kan du finde på vores hjemme side: www. total-remove.dk
  Alle aflysning skal ske skriftligt til info@total-remove.dk

  Da flere af vores services er sæsonbaseret har vi mange bookinger i foråret og sommersæsonen
  Det betyder når du har bestilt en tid ved os og fastsætter en dato for opgaven udførsel, har vi ikke mulighed for at tage imod andre bestillinger for den dato. Derfor vil din bestilling være bindende når vi har aftalt en dato for udførslen og ønsker du alligevel at afbestille vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr. Se følgende gebyr her:

  1. Afbestilles der inde for 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves du ikke afbestillingsgebyr.
  2. Afbestillingen sker efter 48 timer fra hvor aftale er indgået opkræves der et gebyr på kr. 500.
  3. Afbestilles der inden for 5 hverdage før datoen for udførslen opkræves der et gebyr på kr kr.1500

  Ønsker du at afmelde du årlige serviceaftale har du mulighed for, at opsige gratis fra år til år såfremt at du opsiger din aftale inden 1. januar.
  Fra d. 1 januar begynder vi planlægningen af alle ruter inklusiv din rute og da det er et stort administrativt arbejde vil der ved opsigelse efter 1. januar blive opkrævet et gebyr på kr 650

  Betaling

  Betaling sker kontant eller netto 8 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.
  5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Total Remove ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.
  5.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen. Sådan tilbageholdelse vil være betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Privatlivsindstillinger

Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Vores hjemmeside bruger cookies fra tredjeparter for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan opdatere dine privatlivsindstillinger og/eller acceptere brugen af cookies.